SA ONIMA KOJI SU ISKRENI

 

O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni! (Tevba, 119)

 

Dr. Muhammed Et-Tidžani Es-Semavi

 

Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, onome koji nam je ukazao čast davši nam uputu, koji se brine o nama! Neka je hvala Onome koji nam je dao blagodati, Svojim robovima, svo dobro i sreću da bi bili dobri! Ko se na Njega oslanja, zaštićen je i sačuvan od šejtanove varke. A ko skrene s Njegova puta, biće napušten i na cjedilu ostavljen.

Neka je salavat i selam na onoga koji je kao milost svjetovima poslan, pomagača slabih i onih kojima je nepravda učinjena, onoga koji je volio siromahe i to one koji su u Allaha vjerovali želeći ono što je Uzvišeni pripremio Svojim iskrenim robovima.

Neka je salavat i selam na njegovu čistu porodicu, čiji položaj je Allah uzvisio iznad ostalih stvorenja da bi bili uzor onima koji su spoznali, svjetionik upute lađa spasa, sa koje ko izostane biće od onih koji su upropašteni.

Zatim, neka je zadovoljstvo Allahovo na one sretne ashabe koji su mu prisegu položili i pomagali ga, a nisu bili od onih koji su zakletvu pogazili! I koji su ostali postojani položenoj zakletvi i poslije njega, a nisu promijenili i povratili se, nego su bili od onih koji se zahvaljuju! Neka je Allahovo zadovoljstvo i na one koji su ih slijedili u dobru, išli njihovim putem, i oni prvi, a i ovi posljednji, sve do Sudnjeg dana!

Gospodaru, raširi moja prsa, olakšaj mi i razveži uzao sa moga jezika da bi me razumjeli!

Gospodaru, prosvijetli razum svakome ko čita ovu moju knjigu da shvati istinu kojom su upućeni Tvoji iskreni robovi, muhlisi!

Moja knjiga “A zatim sam otkrio pravi put” je naišla na lijep prijem kod čitalaca koji su dali neke primjedbe u vezi različitih tema u spomenutoj knjizi i tražili su još pojašnjenja u vezi pitanja po kojima se razilaze muslimani, i sunije i šije. Pa da bih pojasnio neke nejasnoće onima koji žele da istražuju i analiziraju, napisao sam ovu knjigu u kojoj sam slijedio isti način kao i u prethodnoj, a da bih olakšao pravednom istraživaču da na najlakši način dođe do istine, kao što sam je ja pronašao istražujući i poredeći. Nazvao sam je Sa onima koji su iskreni, uzevši taj naslov iz riječi Uzvišenog: “O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni!”

A ko od muslimana odbija da bude sa onima iskrenima?!

Ovo je ono u što sam se lično uvjerio i što drugima pokušavam da objasnim koliko sam u mogućnosti, ne pretpostavljajući samo svoje mišljenje, nego uvažavajući i poštujući i mišljenje drugog, a samo Allah upućuje i dobre robove za prijatelje uzima.

Neki su se suprotstavili nazivu moje prethodne knjige A zatim sam otkrio pravi put zbog toga što sadrži neke nejasnoće koje navode na razmišljanje o tome da su onda drugi u zabludi.

I ako se mislilo na ovo, kakav je smisao te zablude? Na ovo, dajem sljedeće objašnjenje: Prvo: U Kur'anu, riječ zabluda je došla u značenju zaborava, pa Uzvišeni kaže: “O njima zna sve Gospodar moj, u Knjizi je, Gospodaru mome nije ništa skriveno i On ništa ne zaboravlja.”[1] (Ta Ha 52)

Allah, dž.š., još kaže: “Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti.” Bekare, 282

Na drugom mjestu, riječ zabluda upućuje na stanje istraživanja i analize, pa kaže Uzvišeni obraćajući se Božijem Poslaniku s.a.v.a.: “i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio.”Duha, 7

To jest, našao te je kako tražiš istinu, pa te njoj uputio. Poznato je iz Poslanikovog, s.a.v.a., života da se prije nego što mu je spuštena Objava, osamljivao u pećini Hira, gdje je provodio dane i noći tražeći istinu. Ovo značenje imaju i riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Mudrost je izgubljena stvar vjernika, pa gdje god je nađe, uzme je.”

Dakle, naslov moje prve knjige ima ovo značenje. Drugo: Pod pretpostavkom da naslov sadrži značenje riječi dalalet (zabluda) čije suprotno značenje je u riječi hidajet (uputa) u onome što mislimo na idejnom nivou od pogađanja ispravnog islamskog pravca koji nas stavlja na pravi put, kao što su komentarisali neki čitaoci.

Neka bude tako, jer to je stvarnost koja zadaje strah nekima da se suoče s tim konstruktivno i objektivno. U skladu je sa razumijevanjem riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Ostavio sam vam dvije vrijedne stvari: Allahovu knjigu i moje potomstvo, Ehli-bejt, pa ako ih se budete držali, nećete nikada poslije mene zalutati.”

Hadis je jasan i očigledan u svojoj naznaci na zabludu onoga ko se ne drži ove dvije stvari zajedno (Kur'ana i potomstva Poslanikova, s.a.v.a.)

U svakom slučaju, ja sam uvjeren da sam, uz Allahovu milost, otkrio pravi put pridržavanja Kur'ana i Poslanikova, s.a.v.a., potomstva.

Neka je zahvala Allahu koji nas je ovome uputio, a ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio! A poslanici našeg Gospodara su došli sa istinom!

Obje moje knjige nose naslove iz Kura'na, a on je najbolji i najistinitiji govor. Sve što sam skupio u te dvije knjige ako nije istina, onda je najbliže onome u čemu su se složili i sunije i šije i što je potvrđeno kod obje grupe da je vjerodostojno. Rezultat toga je bilo rođenje ove dvije knjige: A zatim sam otkrio pravi put i Da budem sa onima koji su iskreni.

A Allaha molim da uputi ummet Muhammedov, s.a.v.a., da budu najbolji ummet i da povedu cijeli svijet prema svjetlosti i uputi pod zastavom Imama Mehdija čiji dolazak je najavio njegov djed, Božiji Poslanik, s.a.v.a., da ispuni zemlju pravdom poslije što je vladala njome nepravda i zlo i da upotpuni Allahovo svjetlo, pa makar to nevjernici i mrzili!