Burimet:

 

 

Librat e tefsirit:

 

1. Kur'ani Famëlartë

2. Tefsiri nga Tabariu

3. Ed-Durr el-Mensur fil-Tesfir bil-Ma'thur nga Sujutiu

4. Tefsiri "El-Mizan" nga Tabatabai.

5. El-Tesfir el-Kebir nga Fakhra Ta/iju

6. Tefsir ibn Kethir

7. Zad el-Masir fi Ilmil-Tefsir nga Ibn Xhazviu

8. Tefsir el-Qurtubi

9. Shavahid el-Tenzil nga Haskani

10. El-Havi lil Fatavi nga Sujutiu

11. El-Itqan fi Ulum el-Kur'an

Librat e Haditheve:

1. Sahih Buhari

2. Sahih Muslim

3. Sahih Tirmidhi

4. Sahih Ibn Maxhah

5. Mustadrak el-Hakim

6. Musnadi nga imami Ahmed Hambala

7. Sunani i Abu Davudit

8. Kauz el-Ummal

9. Muvetta' e imam Malikut

10. Xhami'al Usul nga Ibn Kethiri

11. El-Xhemi'al-Saghir dhe El-Xhemi'al-Kebir nga Sujutiu

12. Mi'nhaxh el-Sunnah nga Tami

13. Maxhma cl-Zava'id nga Hajathami

14. Kunuz el-Haqa'iq nga Manavi

15. Fath cl-Bari fi Sharh cl-Buhari

 

Librat e historisë (tarikhu):

 

1. Tarikh el-Umam vel-Mulu Tabariu

2. Tarikh el-Khulafa nga Sujutiu

3. Tarikh el-Kamil nga Ibn Athiri

4. Tarikh el-Dimash nga ibn Asakiri

5. Tarikh el-Masudi (Muruxh el-D'hahab)

6. Tarikh el-Ja'qubi

7. Tarikh el-Khulefa nga Ibn Qutejbe (E njohur me emrin El-Imama vel-Sijasa)

8. Tarikh Abil-Fida'

9. Tarikh Ibn el-Shuhnah

10. Tarikh Baghdad

11. El-Tabaqat el-Kubra nga Ibn Sa'di

12. Maghzi el-Vaqidi

13. Sharh Nahxh el-Balagha nga Ibn Abi el-Hadid

 

Librat e sires:

 

1. Sirat Ibn Hisham

2. El-Sirah el-Hakabija

3. El-Isi'ab

4. El-Isabah fi Tamjez el-Sahabah

5. Usd el-Ghabah fi Ma'rifet el-Sahaba.

6. Hilijet el-Evilija ng Abi Nu'ejme

7. EI-Ghadir fil-Kitab vel-Sunna nga Arnimi

8. At - Ta'rif nga Ibn Tavusi

9. El-Fitha el-Kubra nga Taha Husejni

10. Jeta e Muhammedit nga Muhammed Husejn Hejkali

11. El-Rijad'h el-Nadirah nga Tabariu

12. El-Khilafa vel-Mulk nga Abul-Aala Mevdudi

 

Librat tjerë:

 

1. Is'af er-Rhagibin

2.Tahd'hibel-Tahd'hib

3. Ted'hkirat el-Khavass nga Ibn Xhazviu

4. El-Bidaja vel-Nihaja nga Ibn Kethiri

5. Sirrel-Alamin nga Ghazalin

6. El-Sava'iqal-Muhriqah nga Ibn Haxhari el-Hajthami

7. El-Manaqib nga Khavarazmi

8. Jenabi'el - Mevedda nga Kanduzi

9. En-Nas vel-Ixhtihad nga Sherafuddin Musavi

10. EI-Muraxha'at nga Sherafuddin Musavi

11. Es-Saqifa nga Shejh Muzaferi

12. Fadak nga seid Muhammed Bakir Sadri

13. Es-Siddik Abu Bekr nga Husejn Hejkali

14. Munaqasha 'Aqaidijja fi Maqalat Ibrahim Xhabhan

15. Lisan el-Arab nga Ibn Manzura

16. Komenti i Nahxhul Balagha-së nga Muhammed Abduhu

17. Abu Hurejra nga Sherafuddin Musavi

18. Es-Sakifa vel-Khilafa nga Abdul Fatah Abdul Maksudi

19. Shejh el-Madira nga M;ihmud Abu Rejjahu