IMAM  ALIU (A.S.)

HADITHET E TRANSMETUARA NGA IMAM ALIU (A.S.) NË LIDHJE ME URTËSINË, SJELLJEN E BUKUR DHE DEVOTSHMËRINË   

 

Hz Resulullahu (s.a.a.) i ka transmetuar shumë hadithe Hz Aliut (a.s.) në lidhje me njësinë e Zotit, devotshmërinë, urtësinë, asketizmin dhe të ngjashme. Ne nuk do t i përmendim të gjitha, sepse, sikur t i kishim përmendur vetëm hadithet në lidhje me njësinë e Allahut (tevhid), do të kishin zënë vend sa të gjitha hadithet e këtij libri. Këtu do të përmendnim vetëm një fjalim në lidhje me njësinë e Allahut, ndërsa më tutje do të përmendnim fjalët më interesante për të cilat shumica pajtohen se e tërheqin vëmendjen e njeriut.