Fjala hyrëse

 

Përshëndetja dhe mëshira qofshin për të Dërguarin e ndershëm, zotërinë dhe të afënnin tanë Muhammedin (s.a.a.) dhe Ehli Bejtin e tij.

I lutem Allahut ta udhëzojë Ummetin e Muhammedit. Derisa të bëhet Ummeti më i mbarë dhe derisa të gjithë njerëzit të tubohen nën flamurin e udhëzimit të Hz Mehdiut (a.f.). "Edhe nëse nuk e pëlqejnë jobesimtarët, Allahu do ta plotësojë dritën e Tij".

Çdo fe bazohet në disa besime dhe këto besime bazohen në disa parime dhe koncepte. Këto besime mund të vërtetohen përmes argumenteve dhe provave të qarta të cilat mund t'i pranojë mendja e çdo personi. Vetëm në këtë mënyrë besimtarët mund t'i thirrin dhe t'i bindin të tjerët që të besojnë në atë që besojnë edhe vetë.

 

Përkundër kësaj, ekzistojnë disa dukuri që, në fazën e pare të besimit përmes mendjes dijetarët kanë vështirësi për t'i shpjeguar. Për shembull, çdokush e di që zjarri është djegës dhe shkatërrues, por, po ky zjarr qe bërë i ftohtë dhe shpëtues për Hz Ibrahimin (a.s.) sipas urdhrit të Allahut. Pastaj, edhe shkenca që nuk mund ta shpjegojë këtë, Hz Ibrahimi (a.s.) i bëri copa-copa disa zogj dhe i shpërndau nëpër melë të ndryshme copat e tyre; pastaj me urdhrin e Allahut u ringjallën dhe erdhën para tij. Një tjetër rast është kur me dorën e Hz Isës (a.s.) janë shëruar personat që kanë qenë të verbër prej lindjes, personat e sëmurë prej lëpozës dhe është ringjallur personi i vdekur. Vështirë që këto dukuri mund të shpjegohen me dituritë pozitive ekzistuese.

 

Të gjitha keto jane çudirat (muxhizet) e Allahut qe jane realizuar nepe'rmes duarve të të Derguarve të Tij. Shembuj të tille ka shume' në mesin e Myslimaneve, Krishtereve dhe Hebrenjve. Sjellja e pudirave dhe shfaqja e ngjarjeve të jashte'zakonshme nga ana e Allahut nëpërmes të Derguarve të Tij ka per qe'llim t'u tregoje njere'zve se ata jane të paafte qe t'i kaplojne të gjitha gjerat ekzistuese me diturite' dhe mendjet e tyre. Allahu u ka dhene njerezve shume pak dituri.

 

Ndërkaq, shumica e njere'zve i zhvleresojne dhuntite e Allahut, madje disa prej tyre e mohojne edhe ekzistimin e Tij. Disa të tjere, duke u bazuar ne mendjet dhe diturite e tyre, e kane' shpallur veten Zot në vend të Allahut të Larte'suar. Të gjitha keto perpjekje jane be're per shkak të mendjes së shkurter dhe paditurise së tyre. Vetem Allahu e di se çka kishin be're ata sikur t'u ishte dhene atyre e tere dituria!?

 

Per ke'te arsye, per nje Mysliman besimet dhe bindjet e tija paraqesin themelin e tij dhe keto besime dhe bindje duhet të merren nga Kurani, qe e'shte nje liber me nje re'nde'si të jashtezakonshme, dhe nga hadith-et (theniet) e Hz Resulullahut (s.a.a.).

 

Prandaj, do t'i analizojme besimet e Ehli Sunnetit dhe të Shiiteve në lidhje me Kuranin dhe Sunneti Nebevviun (Tradita e Hz Resulullahut s.a.a.) në nje kapitull të veçante dhe pastaj do të merremi edhe me çeshtjet kontestuese per të cilat e akuzojne njeri-tjetrin, pa pasur nevoje fare per nje gje të tille. Qe'llimi im e'shte shpjegimi i atyre gjerave në të cilat besoj se jane të verteta dhe f'u dal në ndihme atyre qe deshirojne t'i hulumtojne keto ceshtje dhe tema dhe, atyre qe per qellim e kane sigurimin e nje mendimi esencial, i cili bazohet në unitetin Islam dhe ku çdonjeri mund ta jape kontributin e tij.

 

I lutem Allahut me deshire që të na bashkoje në rrugen e Tij, të dashurise dhe të kenaqesise, të na dhuroje aritjen e suksesit dhe bashkimin e myslimaneve rreth të vertetes së vetme. Me të vertete Ai është i Shenjtë dhe ka mundesi për gjithçka.