Ajetet e Kuranit që kanë të bëjnë me velajetin e hz. Aliut a.s.

 

Në ajetin e 55-të dhe 56-të të sures Maide shkruan: “Miku (i afernti) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i éërguari i Tij dhe ata që hesaan, që e falin namazin Me që japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për uük Allah un, të dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana (pala) e Allahut është ngadhënjyese”

Në komentin e Kuranit “El-Kebir” të Imam Ebi Is- hak Salebiut63 është transmetuar një hadith i Ebu Zer Gaffarit, ku vetë Ebu Zerri rrëfen:

“Unë kam dëgjuar vetë me këta dy vesh, përndryshe qofshin të shurdhër të dy, dhe kam pare me këta dy sy, përndryshe qofshin të verbër të dy, se Resulullahu ka thënë:

“Aliu është udhëheqësi i besimtarëve dhe mbytësi i kOmjtarëve; kush i ndihmon Aliut, do ta ndihmojë Allahu atë; kush e braktis Aliun, do ta braktis Allahu atë”:

Dijeni se një ditë unë isha duke u falur bashkë me Resulullahun dhe në mesxhid erdhi një lypës për të kërkuar ndihmë prej popullit. Por, askush nuk i dha asgjë. Hz Aliu ishte në pozitën e rukusë dhe ia zgjati gishtin e unazës; në atë gisht kishte një unazë. Fukarai  Ebu Is-hak Ahmed ibni Muhammed ibni Ibrahim en Nishaburi es Salebi, ndcrroi jetë ne vitin 337 h. Ibni Hallekani ka thënë në lidhje me këtë person: “Komenti i tij i Kuranit ishte i pashoq në kohën e tij. Ishte një person i drejtë dhe i besueshëm në lidhje me hadithet e transmetuara” erdhi dhe e nxori atë unazë prej gishtit. Atëherë Resulullahu iu lut Allahut në këtë mënyrë:

"O Allah, vëllai im Musa duke Të hërë lulje thoshte: O Zoti im. Më zgjeru gjoksin tim, dhe më lehtëso në këtë punë timen. Më zgjidh nyjën e gjuhës sime që të kuptojnë fjalën time. Më cakto një ndihmëtar nga familja ime; Harunin, vël/anë tim, që të ma forcosh f'uqinë time. Bëma shok atë në punën time, në mënyrë që të të madhërojmë Ty më tepër. Dhe të përkujtojmë Ty shpesh. Vërtet, ti je Ai që sheh dha na i dipunët”. Dhe Ti iupërgjigje:

“O Musa, il pranua lutja jote dhe t ’u dha ajo që kërkove O Allah, edhe unë jam rohi dhe i dërguari It. Zgjeroje edhe gjoksin tim, më lehtëso punën time. Më cakto nga familja ime Aliun si ndihmëtar dhe më forco me atë.

Ehu Zerri thotë kështii: Betohem në Allahun, ende nuk kishte përjunduar jjalën Resulullahu, kur Gjebraili erdhi dhe e shpalli këtë ajet:

“Miku (i ajërmi) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që hesuan, që e j'alin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për mik Allahun, të dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana (pala) e A/lahut është ngadhënjyese ”. ( El Xhem-ub Bejnes Sahihis Sitte, Sahihi Nesai, Musnedi Ahmed, Ibni Haxher (në librin Es-Savaik-ul Muhrika) dhe ibni Ebil Hadid (Ne komentimin e Nehxh-ul Belagës))

 

Në mesin e Shiitëve ekziston një pajtueshmëri e plotë në lidhje me personin për të cilin është bërë shpallja e këtij ajeti, dhe ky është Hz Aliu (a.s.). Edhe nga ana e Imamëve (a.s.) të Ehli Bejtit janë regjistruar hadith-e të

shumta në lidhje me këtë ajet, që janë shënuar në libra të shumtë të respektuar, si për shembull:

 

1. Bihar’ul Envar (autori Allame Mexhlisi);

2. Isbat’ul Huda (autori Hurr-i Amuli);

3. Tefsiri El Mizan (autori Allamei Tabatabai);

4. Tefsiri El Kashif (autori Muhammed Xhevad Mugannije);

5. El Gadir (autori Allameji Emin), etj.

 

Edhe shumë dijetarë të Ehli Sunnetit kanë transmetuar hadith-e ku cekin se ky ajet është shpallur në lidhje me Hz Aliun (a.s.). Ne do të cekim vetëm disa tefsire të Ehli Sunnetit, ku është regjistruar hadith-i i lartëpërmendur:

 

1 - “El Keshshaf’ i Zemhasherit, v.l, f.649;

2 - Tefsiri Taberi, v.6, f.649;

3 - “Zad-ul Mesir fi Ilm-it Tefsir” i Ibni Xhevizit, v.2. f.383;

4 - Tefsiri Kurtubi, v.6, f.219;

5 - Tefsiri Fahru Razi, v.l2, f.26;

6 - Tefsiri Ibni Kethir, v.2, f. 17;

7 - Tefsiri Nesfi, v.l, f.289;

8 - “Shevahis-ut Tenzil” i Hesekani Hanefiut, v.l,f. 161 ;

9 - “Durr-ul Mensur” i Sujutit, v.2, f.293;

10 - “Esbab-un Nuzul” i Imam Vahidit, f. 148;

11 -“Ahkam-ul Kur’an”, v.4, f. 102;

12 -“Et-Tes-hil li ulum’it Tenzil” i Xhessasit, v.l, .f. 181.

 

Këtë hadith mund ta gjeni edhe në shumë libra të Ehli Sunnetit.