“O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, - ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah će te od ljudi štititi...” (5:67).

Hadis o dvije vrijedne stvari

“Zaista vam ostavljam nešto, ako ga prihvatite nećete nakon mene zalutati: Allahovu knjigu, uže protegnuto od neba do zemlje, i moj itret, moj Ehli bejt, neće se razdvojiti dok ne uđu kod mene na Izvor. Pazite kako ćete nakon mene postupati s ovo dvoje.”

Šta se misli pod Ehli bejtom

Kada se ovdje kaže Ehli bejt misli se na njih sve, sa aspekta da su oni svi Imami, a ne sa aspekta generalizacije, jer taj položaj ne pripada nikome osim dokazima Božijim i onima koji uspostav

-ljaju Božiju stvar, Božijim posebnim imperativom, kako to presuđuju i razum i hadisi.


Ehlulbejt a.s.

Njihovo pitanje je kristalno jasno, nadmašili su slične i istakli se nad naizgled jednakim. Ponijeli su od Allahova poslanika, s.a.v.a., vjerovjesničko znanje, naučivši od njega propise dunjaluka i dina.

Usljed toga ih Poslanik naziva onima koji se ne razdvajaju od Kur'ana, i čini ih predvodnicima posjednika znanja, i lađama spasa kada se zatalasaju bure smutnje,kada se zatalasaju bure smutnje,

 zapušu britki vjetrovi razdora, i vratima oprosta, koja  

i sigurnošću ummeta od raskola kada 

opraštaju onome ko na njih uđe, i čvrstim, od Allaha, neraskidivim užetom.

Pa ko je taj na koga se može pouzdati u prenošenju dokaza i interpretiranju suda, osim onog ko je jednak Kur'anu i potomaka Imama upute, i svjetiljki sred mraka koje je Allah učinio dokazima nad robovima Svojim.